EERSTELIJNSZORG

ELP

EERSTELIJNSZORG

ELP staat voor Eerste Lijns Psychologische zorg waarbij de overheid psychologische zorg onder bepaalde voorwaarden terugbetaald aan de burger. In 2019 ging het ELP-project voor volwassenen van start. Ondertussen werd in mei 2020 de doelgroep uitgebreid naar ouderen én kinderen, jongeren en hun ouders.

In 2019 ging het ELP-project voor volwassenen van start. Ondertussen werd in mei 2020 de doelgroep uitgebreid naar ouderen én kinderen, jongeren en hun ouders.

Op 2/11/2020 werd er door het FOD een protocolakkoord gesloten die geleid heeft tot de huidige vernieuwde conventie (conventie 2.0) die vanaf 01/01/2022 (trapsgewijs) van start is gegaan.

De huidige vernieuwde conventie wil dat iedere burger op een laagdrempelige manier de best mogelijke zorg krijgt die hij of zij op dat moment nodig heeft. De huidige conventie wil ook dat burgers deze zorg krijgen tegen een zo laag mogelijke prijs en dit zo vroeg mogelijk in het proces waardoor problemen tijdig behandeld kunnen worden. Hiervoor organiseert de overheid lokale multidisciplinaire samenwerking met professionals waarbinnen deze geïntegreerde zorg een plaats krijgt.

Binnen deze conventie zijn er twee doelgroepen:

 1. de doelgroep volwassenen en ouderen (+15 jaar)
 2. de doelgroep kinderen en jongeren (0 tot en met 23 jaar).

De overheid heeft het netwerk LIGANT (het Limburgs netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren) de opdracht gegeven om binnen het werkingsgebied Limburg de eerstelijnspsychologische functie voor minderjarigen te organiseren. Dit zal LIGANT doen in nauwe samenwerking met de eerstelijnszones.

Tongeren behoort hierbij tot de Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg. De meest actuele lijst met beschikbare eerstelijnspsychologen per eerstelijnszone kan u via een link op onze website vinden. Deze lijst wordt steeds bijgewerkt.

Er worden binnen de conventie twee soorten psychologische zorg vergoed door het RIZIV namelijk:

 1. Eerstelijns Psychologische Zorg (ELPZ)
 2. Gespecialiseerde Psychologische Zorg (GPZ)

Praktijk ConnectUs biedt zowel ELPZ als GPZ aan vooral voor de doelgroep kinderen en jongeren en hun context.

Eerstelijns psychologische zorg (ELPZ) is gedefinieerd als (een reeks van) kortdurende interventies gericht op twee of meer van onderstaande doelstellingen:

 • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen (indicatiestelling) en vraagverheldering;
 • Kortdurende interventies zoals (begeleide) zelfhulp, psycho-educatie, advisering bij de cliënt en/of de context,
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht van de cliënt en/of diens context
 • Ondersteunen van de 1ste lijnsactoren rond de cliënt en/of de context
 • Oriëntatie en doorverwijzing van de cliënt bij complexe problematiek naar gespecialiseerde zorg en/of ondersteuningsorganisaties, patiënten-en familie verenigingen.

ELP is rechtstreeks toegankelijk (zonder verwijsbrief) of kan geadviseerd worden door andere hulpverleners.

Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)  is gedefinieerd als een vroegbehandeling van milde tot matig-ernstige psychische problemen waarvoor, omwille van de aard van de problematiek of omwille van een onderliggend psychisch probleem, een meer intensief en/of specialistisch aanbod aangewezen is.

GPZ is niet rechtstreeks toegankelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt er een functiebilan opgemaakt door de ELPZ-psycholoog in samenwerking met een arts.

Voorwaarden voor terugbetaling van ELPZ en GPZ bij kinderen en jongeren:

 • Cliënt zit binnen de leeftijdsgroep 0 tot en met 23 jaar
 • Cliënt is aangesloten bij een mutualiteit en is in orde qua verzekerbaarheid
 • Cliënt meldt aan met een milde tot matig ernstige problematiek die behandelbaar is volgens de doelstellingen van ELPZ en/of GPZ
 • Cliënt kan behandeld worden binnen een ambulante setting

Als u in aanmerking komt voor ELPZ en/of GPZ zijn er twee mogelijkheden die aangeboden worden: Soort aanbod:

ELPZ

GPZ

Individuele sessies (45 minuten)

Max. 10

Max. 20

Groepssessies (90 minuten)

Max. 8

Max. 12

Verder is het belangrijk dat u geïnformeerd bent over en akkoord gaat met de volgende zaken:

 • Dat de identiteitskaart van jullie zoon of dochter ingelezen wordt; dit is om de verzekerbaarheid bij het ziekenfonds na te kunnen
 • Dat er een deelbaar elektronisch patiëntendossier wordt bijgehouden dat ook toegankelijk is voor de andere betrokken zorgverstrekkers
 • Dat er een uitwisseling is van gegevens (samenwerking) met de huisarts en/of andere partners van de 1ste lijn die betrokken zijn in het zorgtraject van uw zoon of dochter en dat we hiervoor de toestemming vragen aan jullie als ouder maar ook aan jullie zoon of dochter
 • Dat er een compact verslag (functioneel bilan) wordt opgemaakt na de eerste sessie met de voorgeschiedenis, huidig functioneren, hulpvragen, verwachtingen, doelstellingen, indicatiestelling (adviezen voor interventies), evoluties en afsluiting en dat dit ook gedeeld wordt met de GMD-houdende huisarts en/of andere actoren die betrokken zijn mits jullie toestemming en de toestemming van de bekwame jongere
 • Dat jullie gegevens (aantal sessies, duur van de therapie, mailadres, …) gedeeld worden voor wetenschappelijk onderzoek. In opdracht van het RIZIV en in samenwerking met FOD Volksgezondheid, voert Ligant een wetenschappelijke evaluatiestudie uit van de maatregel tot terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn in België (EPCAP). Het eerste luik van deze studie betreft het in kaart brengen van de patiënten die gebruik maken van maatregel, inzake onder andere hun klinisch profiel, kwaliteit van leven, lijdensdruk en reeds afgelegd zorgtraject. Dit gebeurt aan de hand van een online vragenlijst die afgenomen wordt bij alle patiënten die gebruik maken van de maatregel. Wij vragen u dan ook uw toestemming en medewerking aan dit onderzoek:
 • Dat als jullie NIET opdagen voor de sessie, dat deze sessie niet kan vergoed worden door het FOD en dat jullie het volledige bedrag (75 euro) zelf moeten bekostigen (VERZUIMVERGOEDING) tenzij jullie tijdig, dwz minstens 48 uur op voorhand, de afspraak annuleren. Indien jullie minder dan 48 uur op voorhand annuleren, wordt er 30 euro aangerekend.

Tijdens een eerste gesprek maken we kennis met elkaar, beluisteren we jullie problemen, jullie hulpvraag en jullie verwachting naar hulp. We geven informatie mee en informeren jullie over mogelijke hulpverlening. We maken ook een inschatting of de hulp die nodig en gewenst is, gerealiseerd kan worden binnen het aanbod van ELP of eerder doorverwezen moet worden naar gespecialiseerde psychologische hulp of andere professionals in het netwerk. Deze eerste sessie is gratis voor u als cliënt maar u kan deze eerste gratis sessie maar eenmaal ontvangen gedurende de gehele duur van het project.

Na het eerste ELP-gesprek vragen we u ook om uw e-mailadres door te mogen geven aan het team van de KU-Leuven die instaat voor het EPCAP-onderzoek. U zal per mail geïnformeerd worden door KU-Leuven over het verdere verloop van het onderzoek. Zij zullen van u eerst nog een geïnformeerde toestemming opvragen vooraleer u effectief zal kunnen deelnemen aan dit onderzoek. U zal daarna online de vragenlijst kunnen invullen. U kan ook rechtstreeks aan het onderzoek deelnemen via de volgende link.

Naast het individueel aanbod biedt Praktijk ConnectUs ook een groepsaanbod aan waarbij kinderen en jongeren in kleine veilige groepssessies aan de slag kunnen gaan rond bepaalde thema’s. Deze groepen worden telkens begeleid door twee trainers. De kostprijs van deze sessies is telkens 2,5 euro per kind per sessie omdat deze sessies ook binnen de conventie vergoed worden aan ons. Het aantal sessies van de groepsaanbod is afhankelijk van het thema

Groepsaanbod

Doelgroep

Aantal sessies

Meer info

BEAT!

Jonge meisjes met problemen rond eten, zelfbeeld, lichaamsbeeld, identiteit, emoties, …

14

flyer

Leercafé

Ouders van meisjes met beginnende eetstoornis

6  (+ 1 info-avond)

flyer

Rots en Water

Tieners en adolescenten met weerbaarheidsproblemen

6

flyer

Dansplezier

Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en één van hun ouders of verzorgers.

4 basissessies

4 verdiepingssessies

flyer

Voedingsadvies

Voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op vragen rond voeding alsook voor een persoonlijk voedingsadvies kan men terecht bij onze diëtiste. De diëtiste biedt voedings- en leefstijladvies op maat van de jongere. Zij helpt een antwoord te geven aan jongeren en gezinnen die niet meer weten wat ze moeten eten om gezonder te leven. De diëtiste kan ingeschakeld worden bij milde eet- en voedingsproblemen en bij overgewicht. Ook is zij een belangrijke schakel bij de behandeling van jongeren met diverse voedings- en eetstoornissen en obesitas. Tenslotte kunnen ook jongeren met andere voedingsgerelateerde aandoeningen binnen de praktijk terecht.

De voornaamste voedingsgerelateerde aandoeningen waarvoor je als jongere in onze praktijk terecht kan zijn:

 • Voedings- en eetstoornissen al dan niet in combinatie met ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld autisme, adhd)
 • Eetstoornissen
 • Slikstoornissen
 • Diabetes type 1 en in uitzonderlijke gevallen ook diabetes 2
 • Gestoorde bloedsuikerwaarden
 • Hart- en vaatziekten
 • Spijsverteringsstoornissen
 • Metabole aandoeningen

De diëtiste inventariseert en evalueert de voedingsgewoonten, de eetcompetenties, de medische achtergrond en de hulpvraag van de jongere en diens context. Verder bepaalt zij de voedingsbehoeften van onze jongeren. De diëtiste informeert, sensibiliseert en adviseert de jongere en diens context over normale voeding, gezonde levensstijl en ziektepreventie bij risico’s (ondergewicht, overgewicht,  eetstoornissen, lichamelijke gevolgen,…). Tenslotte stelt zij samen met de jongere een eetschema op en bespreekt de successen en hindernissen die de jongere ervaart in het volgen van dit eetschema. Op deze manier zet de diëtiste in op het aanleren van goede eetcompetenties. De diëtist begeleidt de jongere en diens context gedurende dit proces. Onze diëtiste werkt ook met jongeren met eetstoornissen zowel met ondergewicht als overgewicht. Zij volgt hiervoor de richtlijnen van Eetexpert.

Bewegen op voorschrift

Blijven bewegen is – nu meer dan ooit – belangrijk om gezond en sterk te blijven. Wil je persoonlijk gemotiveerd worden om meer te bewegen? Dat kan op doorverwijzing van je arts! Bewegen Op Verwijzing helpt mensen en dus ook jongeren met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan op maat. De coach maakt samen met jou een persoonlijk beweegplan op. Eentje dat 100 % past in jouw dagelijkse leven. Meer bewegen is makkelijker dan je denkt. De bewegingen die je samen met je coach zoekt zijn eenvoudig en dus lang vol te houden. Zo wordt sporten leuk!

Hoe begin je eraan? Vraag je huisarts om een verwijsbrief en neem contact op met onze kinesist op het nummer

Infomomenten

Op geregelde tijdstippen geven we infomomenten over diverse thema’s. Dit kan gaan over het lastige leven in nieuw-samengestelde gezinnen, hoe als ouder omgaan met jongeren met eetproblemen, hoe communiceren met adolescenten die geen grenzen accepteren, enzovoort. We werken hiervoor samen met lokale partners. Wil je graag op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief. Op deze manier ben je als eerste op de hoogte van onze nieuwe lezingen, infoavonden, …

Trainingen & workshops

Eureka is een emotieregulatietraining voor kinderen en jongeren van 10 tot 14 jaar. Tekorten in emotieregulatie vormen een belangrijk mechanisme in de ontwikkeling van internaliserende en externaliserende problemen bij kinderen en jongeren. Binnen deze EUREKA-training gaan we in op het versterken van adaptieve emotieregulatiestrategieën en het afleren van maladaptieve emotieregulatiestrategieën.

In 12 sessies staan we stil bij het leren ontspannen, het durven beleven van emoties, het aanvaarden én volhouden van emoties, het supporteren voor zichzelf bij moeilijke emoties, het analyseren vanwaar deze emoties precies vandaan komen en tenslotte het zichzelf leren reguleren. In een kleine gesloten groep leren kinderen en jongeren deze EUREKA-cirkel te doorlopen samen met leeftijdsgenootjes en dit binnen een veilige context onder begeleiding van erkende opleiders. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de start van nieuwe groepen? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief.

Thuisbegeleiding

In het kader van goede zorg is het mogelijk dat we voorstellen om begeleiding aan huis te installeren. Op die manier kan de drempel zo laag mogelijk gehouden worden en kunnen we het kind, de jongere of heel het gezin ook observeren in zijn of haar natuurlijke leefomgeving. Dit is enkel mogelijk binnen het kader van eerstelijnszorg.