EERSTELIJNSZORG

EERSTELIJNSZORG

ELP

ELP staat voor Eerste Lijns Psychologische zorg waarbij de overheid psychologische zorg onder bepaalde voorwaarden terugbetaald aan de burger. In 2019 ging het ELP-project voor volwassenen van start. Ondertussen werd in mei 2020 de doelgroep uitgebreid naar ouderen én kinderen, jongeren en hun ouders.

Op 2/11/2020 werd er door het FOD een protocolakkoord gesloten die geleid heeft tot de huidige vernieuwde conventie die vanaf 01/01/2022 (trapsgewijs) van start zal gaan. De huidige conventie wil dat iedere burger op een laagdrempelige manier de best mogelijke zorg krijgt die hij of zij op dat moment nodig heeft. De huidige conventie wil ook dat burgers deze zorg krijgen tegen een zo laag mogelijke prijs en dit zo vroeg mogelijk in het proces waardoor problemen tijdig behandeld kunnen worden. Hiervoor organiseert de overheid lokale multidisciplinaire samenwerking met professionals waarbinnen deze geïntegreerde zorg een plaats krijgt.

Er zijn twee doelgroepen: de doelgroep volwassenen en de doelgroep kinderen en jongeren (0-23 jaar). Praktijk ConnectUs biedt ELP aan ENKEL voor de doelgroep kinderen en jongeren en hun context.

De overheid heeft het netwerk LIGANT (het Limburgs netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren) de opdracht gegeven om binnen het werkingsgebied Limburg de eerstelijnspsychologische functie voor minderjarigen te organiseren. Dit zal LIGANT doen in nauwe samenwerking met de eerstelijnszones.

Tongeren behoort hierbij tot de eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg. De meest actuele lijst met beschikbare eerstelijnspsychologen per eerstelijnszone kan u hier vinden.  Deze lijst wordt steeds bijgewerkt.

Eerstelijns psychologische zorg’ is gedefinieerd als (een reeks van) kortdurende interventies gericht op twee of meer van onderstaande doelstellingen:

 • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen (indicatiestelling) en vraagverheldering;
 • Kortdurende interventies zoals (begeleide) zelfhulp, psycho-educatie, advisering bij de cliënt en/of de context,
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht van de cliënt en/of diens context
 • Ondersteunen van de 1ste lijnsactoren rond de cliënt en/of de context
 • Oriëntatie en doorverwijzing van de cliënt bij complexe problematiek naar gespecialiseerde zorg en/of ondersteuningsorganisaties, patiënten-en familie verenigingen. 

ELP is rechtstreeks toegankelijk of kan geadviseerd worden door andere hulpverleners.

Voorwaarden voor ELP kinderen en jongeren:

 • Cliënt zit binnen de leeftijdsgroep 0-23 jaar
 • Cliënt is aangesloten bij een mutualiteit en is in orde qua verzekerbaarheid
 • Cliënt meldt aan met een milde tot matig ernstige problematiek die behandelbaar is volgens de doelstellingen van ELP
 • Cliënt kan behandeld worden binnen een ambulante setting

Tijdens een eerste gesprek maken we kennis met elkaar, beluisteren we jullie problemen, jullie hulpvraag en jullie verwachting naar hulp.  We geven al informatie mee of informeren jullie over mogelijke hulpverlening. We maken ook een inschatting of de hulp die nodig en gewenst is, gerealiseerd kan worden binnen het aanbod van ELP of eerder doorverwezen moet worden naar gespecialiseerde psychologische hulp of andere professionals in het netwerk. Deze eerste sessie is gratis voor u als cliënt.

Indien u in aanmerking komt voor ELP zijn er twee mogelijkheden die aangeboden worden:

 • Groepssessies:
  • Jongeren hebben recht op 8 groepssessies (90 minuten) per 12 maanden
 • Individuele sessies:
  • Jongeren hebben recht op 10 sessies (45 minuten) per 12 maanden

ELP kan onder verschillende vormen aangeboden worden:

 • Face to face in de praktijk
 • Video-consultatie (niet voor 1ste gesprek)

Bij twijfel of een jongere in aanmerking komt voor ELP, bieden wij eveneens een indicatiestelling aan en doen we een terugkoppeling naar de doorverwijzer of de cliënt al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor gesubsidieerde ELP zorg. Deze indicatiestelling valt onder een eerste ELP-sessie en is gratis voor de cliënt.

Voedingsadvies

Voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op vragen rond voeding alsook voor een persoonlijk voedingsadvies kan men terecht bij onze diëtiste. De diëtiste biedt voedings- en leefstijladvies op maat van de jongere. Zij helpt een antwoord te geven aan jongeren en gezinnen die niet meer weten wat ze moeten eten om gezonder te leven. De diëtiste kan ingeschakeld worden bij milde eet- en voedingsproblemen en bij overgewicht. Ook is zij een belangrijke schakel bij de behandeling van jongeren met diverse voedings- en eetstoornissen en obesitas. Tenslotte kunnen ook jongeren met andere voedingsgerelateerde aandoeningen binnen de praktijk terecht.

De voornaamste voedingsgerelateerde aandoeningen waarvoor je als jongere in onze praktijk terecht kan zijn:

 • Voedings- en eetstoornissen al dan niet in combinatie met ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld autisme, adhd)
 • Eetstoornissen
 • Slikstoornissen
 • Diabetes type 1 en in uitzonderlijke gevallen ook diabetes 2
 • Gestoorde bloedsuikerwaarden
 • Hart- en vaatziekten
 • Spijsverteringsstoornissen
 • Metabole aandoeningen

De diëtiste inventariseert en evalueert de voedingsgewoonten, de eetcompetenties, de medische achtergrond en de hulpvraag van de jongere en diens context. Verder bepaalt zij de voedingsbehoeften van onze jongeren. De diëtiste informeert, sensibiliseert en adviseert de jongere en diens context over normale voeding, gezonde levensstijl en ziektepreventie bij risico’s (ondergewicht, overgewicht,  eetstoornissen, lichamelijke gevolgen,…). Tenslotte stelt zij samen met de jongere een eetschema op en bespreekt de successen en hindernissen die de jongere ervaart in het volgen van dit eetschema. Op deze manier zet de diëtiste in op het aanleren van goede eetcompetenties. De diëtist begeleidt de jongere en diens context gedurende dit proces. Onze diëtiste werkt ook met jongeren met eetstoornissen zowel met ondergewicht als overgewicht. Zij volgt hiervoor de richtlijnen van Eetexpert.

Bewegen op voorschrift

Blijven bewegen is – nu meer dan ooit – belangrijk om gezond en sterk te blijven. Wil je persoonlijk gemotiveerd worden om meer te bewegen? Dat kan op doorverwijzing van je arts! Bewegen Op Verwijzing helpt mensen en dus ook jongeren met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan op maat. De coach maakt samen met jou een persoonlijk beweegplan op. Eentje dat 100 % past in jouw dagelijkse leven. Meer bewegen is makkelijker dan je denkt. De bewegingen die je samen met je coach zoekt zijn eenvoudig en dus lang vol te houden. Zo wordt sporten leuk!

Hoe begin je eraan? Vraag je huisarts om een verwijsbrief en neem contact op met onze kinesist op het nummer

Infomomenten

Op geregelde tijdstippen geven we infomomenten over diverse thema’s. Dit kan gaan over het lastige leven in nieuw-samengestelde gezinnen, hoe als ouder omgaan met jongeren met eetproblemen, hoe communiceren met adolescenten die geen grenzen accepteren, enzovoort. We werken hiervoor samen met lokale partners. Wil je graag op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief. Op deze manier ben je als eerste op de hoogte van onze nieuwe lezingen, infoavonden, …

Trainingen & workshops

Eureka is een emotieregulatietraining voor kinderen en jongeren van 10 tot 14 jaar. Tekorten in emotieregulatie vormen een belangrijk mechanisme in de ontwikkeling van internaliserende en externaliserende problemen bij kinderen en jongeren. Binnen deze EUREKA-training gaan we in op het versterken van adaptieve emotieregulatiestrategieën en het afleren van maladaptieve emotieregulatiestrategieën.

In 12 sessies staan we stil bij het leren ontspannen, het durven beleven van emoties, het aanvaarden én volhouden van emoties, het supporteren voor zichzelf bij moeilijke emoties, het analyseren vanwaar deze emoties precies vandaan komen en tenslotte het zichzelf leren reguleren. In een kleine gesloten groep leren kinderen en jongeren deze EUREKA-cirkel te doorlopen samen met leeftijdsgenootjes en dit binnen een veilige context onder begeleiding van erkende opleiders. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de start van nieuwe groepen? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief.

Thuisbegeleiding

In het kader van goede zorg is het mogelijk dat we voorstellen om begeleiding aan huis te installeren. Op die manier kan de drempel zo laag mogelijk gehouden worden en kunnen we het kind, de jongere of heel het gezin ook observeren in zijn of haar natuurlijke leefomgeving. Dit is enkel mogelijk binnen het kader van eerstelijnszorg.