ONS AANBOD

“We weten niet waar of hoe we moeten beginnen met onze analyse van de wereld. Er is geen wijsheid die het ons vertelt. Zelfs de wetenschappelijke traditie vertelt het ons niet. Deze vertelt ons slechts waar en hoe andere mensen begonnen en waar ze uitkwamen” – Karl Popper

ONS AANBOD

TIJDELIJKE AANMELDINGSTOP

Momenteel voeren wij een tijdelijke aanmeldingstop in, dit omdat de wachtlijst op dit moment zeer lang is en we niet kunnen garanderen dat trajecten nog in 2023 kunnen opgestart worden. Dit geeft ons ook de ruimte om kwaliteitsvolle diagnostiek te blijven uitvoeren. De cliënten die reeds aangemeld zijn, blijven op de wachtlijst staan en zullen nog gecontacteerd worden. Bedankt voor het begrip!

De praktijk biedt een ruim aanbod aan ambulante hulpverlening voor gezinnen met kinderen en jongeren tot 25 jaar.

De praktijk biedt kwaliteitsvolle indicatiestelling, screening, psychodiagnostiek en behandeling op maat en dit vanuit verschillende disciplines. 

We streven naar een stepped en matched care hulpverleningsaanbod. Stepped care betekent lichte interventies waar het kan, gevolgd door intensievere interventies waar het moet. Periodieke evaluatie is nodig om te bepalen of er sprake is van herstel. Matched care staat voor het afstemmen van de behandeling op kenmerken van het gezin, zoals de ernst van de zorgen, mentale en sociale vaardigheden van de gezinsleden, omgevingsfactoren en wensen en behoeften van het gezin. Belangrijk is dat het gezin zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener terechtkomt en de juiste behandeling krijgt, ter voorkoming van onder- of overbehandeling. 

 

Zelfzorg is goede zorg!

We bekijken wat het gezin zelf al aan goede zorg (zelfhulp) kan opnemen in het geval van lichte zorgen. Zo bieden we een uitgebreide bibliotheek van kwaliteitsvolle literatuur aan rond diverse thema’s. Gezinsleden kunnen deze komen inkijken in onze bibliotheek of ter plekke komen lezen in onze gezellige praktijkruimte. Ook bieden we diverse ateliers rond gezonde levensstijl aan zodat de gezinsleden zelf al aan de slag kunnen gaan met specifieke doelstellingen. Ateliers zijn van diverse aard: kookateliers, sportinitiatie, kunstateliers, … Tenslotte bieden we ook yoga, meditatie en ontspanningscursussen aan.

Eerstelijnszorg of specialistische zorg?

Eerstelijnszorg

Voor milde tot matig ernstige zorgen bieden we eerstelijnszorg aan zoals ELP, voedingsadvies, bewegen op voorschrift,… Ook bieden we infoavonden, trainingen en thuisbegeleiding aan. 

Specialistische zorg

Voor ernstige zorgen bieden we specifieke tweedelijnszorg aan: individuele psychotherapie, groepspsychotherapie, gezinstherapie en psychomotorische therapie. Onze expertise ligt in het behandelen van eetstoornissen, zelfverwonding en depressie met of zonder suïdale ideatie.

Voor ernstige zorgen die niet voldoende behandeld kunnen worden binnen een ambulante setting, werken we samen met residentiële behandelsettings. We trachten hierbij de ouders te ontzorgen en het traject samen met hen vorm te geven en op te volgen. Bij problematieken die niet tot onze expertise behoren, zullen we zorgvuldig doorverwijzen naar de meest gepaste hulpverlening (CONNECTUS).

Psychodiagnostisch onderzoek

Zorgen waarmee kinderen, jongeren en gezinnen worden aangemeld, zijn te begrijpen vanuit een complexe voorgeschiedenis. Een maladaptieve ontwikkeling binnen kinderen, jongeren en gezinnen kan dan ook gezien worden als het gevolg van complexe interacties tussen factoren op het niveau van het kind, de omgeving en de bredere maatschappij. Wanneer vanuit de intake en screening blijkt dat er aanwijzingen zijn voor mogelijkse onderliggende kindfactoren of dysfunctionele gezinsdynamieken, kan tijdens het eerste terugkoppelingsgesprek het advies gegeven worden eerst verder diagnostisch onderzoek uit te laten voeren. Dit kan in de praktijk uitgevoerd worden en, indien nodig, in samenwerking met andere professionals (kinderpsychiater, kinderarts, neuroloog, multidisciplinair centrum, …). Een diagnostische fase zal dan de behandelfase voorafgaan.

Vanuit het diagnostisch onderzoek worden aanbevelingen tot behandeling geformuleerd. De behandeling kan dan in de praktijk uitgevoerd worden of , indien nodig, in samenwerking met andere netwerkpartners.


Mogelijke psychodiagnostische onderzoeken in onze praktijk:
 • Intelligentie-onderzoek volgens CHC-model bij kinderen en adolescenten
 • Diagnostiek in het kader van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en adolescenten (ASS, AD(H)D,…)
 • Diagnostiek in het kader van stemmingsstoornissen bij kinderen en jongeren (depressie of zonder suicidaliteit)
 • Diagnostiek in het kader van angststoornissen bij kinderen en jongeren (gegeneraliseerde angst, fobieën, faalangst, sociale angst,…)
 • Diagnostiek in het kader van obsessief-compulsieve en verwante stoornissen (ticstoornissen,…) bij kinderen en jongeren
 • Diagnostiek in het kader van gedragsstoornissen bij kinderen en volwassenen
 • Diagnostiek in het kader van voedings- en eetstoornissen bij kinderen en jongeren (anorexia nervosa, boulimie, eetbuistoornis,…)
 • Diagnostiek in het kader van motorische (bewegings)stoornissen bij kinderen en adolescenten (fijne motoriek, grove motoriek, coördinatie, visuo-motorische integratie,…)
 • Diagnostiek in het kader van gezinsdynamieken

Zelfzorg – Eerstelijnszorg – Specialistische zorg

Binnen de praktijk bieden we verschillende mogelijkheden aan om als jongere of gezin zelf aan de slag te gaan met moeilijkheden die men ervaart. Deze zelfzorg wordt begeleid door één van onze medewerkers.

 • Bibliotherapie
 • Online hulpverlening
 • Ateliers gezond leven
 • Yoga, meditatie en ontspanningstechnieken

Zelfzorg – Eerstelijnszorg – Specialistische zorg

ELP staat voor Eerste Lijns Psychologische zorg, het is een reeks van kortdurende interventies.

Bij twijfel of een jongere in aanmerking komt voor ELP, bieden wij eveneens een indicatiestelling aan en doen we een terugkoppeling naar de doorverwijzer of de cliënt al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor gesubsidieerde ELP zorg. Bezoek deze website voor meer informatie.

 • ELP
  • individuele sessies
  • groepssessies: rots en water (zie flyer)
  • groepssessies: dansplezier (zie flyer)
  • groepssessie emotieregulatie Eureka
 • Voedingsadvies
 • Bewegen op voorschrift
 • Thuisbegeleiding

Zelfzorg – Eerstelijnszorg –  Specialistische zorg

Individuele psychotherapie
De expertise binnen onze praktijk ligt in het behandelen van gezinnen met adolescente jongeren met psychosociale of psychische problemen met of zonder risicovol copingsgedrag te weten automutilatie, eetstoornissen en depressie met of zonder suïcidale ideatie. Samen met het gezin gaan we op zoek naar handvatten om hiermee om te gaan.

Groepstherapie voor adolescente jongeren
Een bijzondere aandacht gaat naar onze jongeren. Jongeren zitten in een levensfase waarin ze verschillende ontwikkelingstaken te vervullen hebben.

Gezinstherapie

Gezinstherapie of systeemtherapie of familietherapie is een behandelingsvorm waarbij het altijd gaat over interacties en relaties. Het uitgangspunt is dat het individuele functioneren van gezinsleden betekenis krijgt en begrepen kan worden door wat zich tussen deze mensen afspeelt. Hierbij gaan we uit van de veronderstelling dat de context waarin we leven (en dan vooral de relatie met de ander) meer richtinggevend is voor ons gedrag dan onze individuele cognities. Problemen in relaties zijn van grote invloed op het welbevinden van individuelen maar relaties kunnen ook een bron zijn van steun en veerkracht.

ABFT of Attachement-Based Family Therapy

Wat is ABFT?

ABFT is een psychotherapeutische interventie gebaseerd op inzichten uit de gehechtheidstheorie. ABFT gaat ervan uit dat elk kind nood heeft aan verbondenheid met zijn ouders (zorgnood) en dat elke ouder wil zorgen voor zijn kind in nood (zorginstinct). Volgens de gehechtheidstheorie lopen kinderen en jongeren gevaar om depressieve problemen te ontwikkelen als er teveel stress is in hun leven (op school, met vrienden, thuis) én ze het gevoel hebben dat ze daarover niet bij hun ouders (of andere zorgfiguren) terecht kunnen. Jongeren kloppen dan niet aan bij hun zorgfiguren om hun moeilijkheden met hen te delen en blijven hier alleen mee zitten. Deze moeilijke gevoelens en de bijhorende gedachten kunnen zo groot en uitzichtloos worden, dat jongeren depressief worden en sommige van hen op den duur zelfs gaan denken dat enkel zelfdoding nog een uitweg kan bieden.

Systemisch

Volgens ABFT moeten we op zo’n moment aan de slag gaan met het hele gezin om jongeren te helpen met vertrouwen hun problemen te delen met hun ouders én om ouders te helpen hun kind of adolescent zo te ondersteunen dat die zich begrepen en gehoord voelt. Hierdoor worden de banden tussen familieleden sterker en krijgt de stress minder kans om een overwicht te krijgen op de jongeren. Centraal bij ABFT staat dan ook de gedachte dat het gezin het medicijn is dat jongeren nodig hebben om weer beter te worden.

Vaste opbouw van het therapeutisch proces

Omdat dit een moeilijke opdracht is waarbij therapeuten erg worden uitgedaagd en het risico groot is dat het doel van de therapie uit het oog verloren wordt in de turbulentie van de emoties waar alle gezinsleden mee naar therapie komen, heeft ABFT een erg systematische manier ontwikkeld om de therapiedoelen (herstel van vertrouwen en versterken van gezinsrelaties) te bereiken. Typisch voor ABFT is haar taakgerichte opbouw. Er zijn 5 therapeutische taken die bereikt moeten worden in de loop van ongeveer 16 sessies. Dit biedt een houvast voor de therapeut om de inhoud van de therapie steeds opnieuw te kunnen laten gaan over de kern van de problemen, zonder meegesleept te worden in minder essentiële zijverhalen. Bovendien biedt dit een erg ondersteunend en beschermend kader voor gezinsleden om naar elkaar heel open te kunnen zijn en kan de therapie daardoor voldoende veiligheid bieden om zelfs de moeilijkste thema’s aan bod te laten komen.

Emotion focused

De relaties versterken is natuurlijk niet altijd makkelijk omdat er vaak al veel gebeurd is waardoor jongeren overtuigd zijn dat ouders geen zorg willen of kunnen bieden en waardoor ouders overtuigd raken dat ze niets betekenen voor hun kind. Dit gaat gepaard met heel intense en erg moeilijke emoties die we liefst zo ver mogelijk in ons binnenste begraven en die we moeten beschermen om niet opnieuw gekwetst te worden door de andere. Binnen ABFT gaan we op zoek naar deze binnenste emoties op een heel zorgzame en voorzichtige manier met als doel niet alleen om te herkennen welke gevoelens in de weg staan van het versterken van relaties maar ook om hier een uitweg in te vinden zodat gezinsleden ook makkelijker weer elkaar kunnen vertrouwen. Daarom noemen we ABFT ook emotion focused.

Wetenschappelijk onderzochte methodiek

Op vlak van het wetenschappelijk onderzoek zijn er inmiddels 5 Randomized Controlled Trials uitgevoerd waaruit veelbelovende evidentie is gevonden die suggereert dat ABFT betere resultaten geeft in vergelijking met wachtlijst, met treatment as usual (de dagelijkse, niet gesystematiseerde therapeutische praktijk), en met enhanced treatment as usual (de dagelijkse, niet gesystematiseerde therapeutische praktijk gecombineerd met elementen die belangrijk geacht worden voor de behandeling van depressie en suïcidaliteit). In al deze studies bleek ABFT te zorgen voor een significante verbetering van depressieve symptomen en voor een verbetering en zelfs verdwijnen van verlangens naar zelfdoding. Bovendien werd het effect van ABFT al aangetoond in een RCT studie in Noorwegen in de dagelijkse klinische praktijk en zijn we ook al enige tijd in Vlaanderen bezig met experimenten om na te gaan of ABFT een zinvolle interventie zou kunnen zijn voor onze Vlaamse jongeren.

Wie komt in aanmerking voor deze behandeling?

Het wetenschappelijk onderzoek laat ook toe om te kijken voor wie ABFT al dan niet geschikt is. Voorlopig leert onderzoek en klinische ervaring dat ABFT voor veel gezinnen een belangrijke stap vooruit kan betekenen, maar dat de interventie minder geschikt is voor jongeren met autisme spectrum stoornissen, psychose, of jongere waarbij sprake is van acuut middelenmisbruik. Daarentegen zijn er geen tegenindicaties voor jongeren die trauma’s hebben opgelopen of voor gezinnen waarbij niet alle ouders betrokken willen/kunnen zijn in de behandeling. Het belangrijkste criterium is dat zowel de jongere als de ouders die deelnemen aan ABFT bereid zijn om samen met elkaar in gesprek te gaan.

Bron: Guy Bosmans, https://ppw.kuleuven.be/abft/watisabft

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor jongeren met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruik gemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Psychomotorische gezinstherapie maakt gebruik van elementen uit de psychomotorische therapie en systeemtherapie waarbij gezinnen op een non-verbale manier kunnen werken aan thema’s die voor hen belangrijk zijn. Binnen de sessies werken we individueel, met het gezin of in groep.

Psychomotorische gezinstherapie
Gezinspmt, of ook wel psychomotorische gezinstherapie (PMGT) of psychomotorische systeemtherapie, is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen. PMGT is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen en maakt gebruik van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie.Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu (enactment) aan voor hen belangrijke gezinsthema’s werken. Het kenmerkende van PMGT is dat gezinsleden niet zozeer met elkaar hoeven te praten over de zorgen die er zijn, maar met elkaar in actie komen door het doen van diverse werkvormen. Op deze manier kunnen ze nieuwe ervaringen op doen en oefenen met alternatieve en meer helpende manieren van omgaan met elkaar. PMGT is een combinatie van psychomotorische therapie en systeemtherapie. Deze vorm wordt gegeven door twee therapeuten; onze systeemtherapeut en onze psychomotorisch therapeut.

Creatieve therapie

Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. De ervaring doet de cliënt op door te handelen in het medium, door het medium waar te nemen en (waar mogelijk) te reflecteren over de ervaringen in en naar aanleiding van het medium. Aan de hand van overeengekomen behandeldoelen werkt de creatief therapeut methodisch. Het resultaat van de therapie kan verwerking en inzicht zijn en/of ook verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren of het psychische welzijn. Creatieve therapie wordt binnen onze praktijk hoofdzakelijk aangeboden via bewegings- en danstherapie. Op aanvraag kunnen we ook creatieve therapie aanbieden onder de vorm van beeldende therapie, muziektherapie of woordtherapie.

Zit je met vragen over bepaalde onderwerpen?