Cookie / Privacy statement

WAT DOET PRAKTIJK CONNECTUS MET BETREKKING TOT DE GDPR?

Sinds haar ontstaan heeft Praktijk ConnectUs zo mogelijk nog meer aandacht voor verbeteringen en vereisten in verband met de privacy van softwaregebruikers. Wij zijn dit proces vroeg gestart omdat wij het recht op privacy van onze klanten hoog in het vaandel dragen. Als bedrijf willen wij te allen tijde voldoen aan (internationale) wetten die de privacy beschermen.

Bij vragen of opmerkingen in verband met GDPR kan u steeds onze Data Protection Officer contacteren. In het Praktijk ConnectUs dataregister onderhouden we de documentatieplicht van verkregen persoonsgebonden gegevens, rekening houdend met de relevante onderdelen:

 • Welke persoonsgegevens worden bijgehouden
 • Waarom worden deze persoonsgegevens bijgehouden
 • Waar worden deze persoonsgegevens bijgehouden
 • Hoelang worden deze persoonsgegevens bijgehouden

ALGEMENE GDPR-INFORMATIE

WAT IS DE GDPR?

De GDPR is een nieuwe wetgeving, bedoeld om burgers van de Europese Unie meer controle over hun data te geven. Het zal de richtlijn gegevensbescherming van 1995 vervangen. De GDPR regelt de verzameling, opslag, overdracht en gebruik van persoonlijke gegevens. Dit betekent alle ‘verwerking’ van persoonlijke gegevens, inclusief het volgen(tracking) van apparaten. Daarom valt elk bedrijf of elke organisatie die gegevens verwerkt voor haar klanten, of klanten van klanten, onder deze wetgeving. Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een persoon (genaamd data-subject).

Voor EU burgers betekent dit dat ze meer controle over hun gegevens zullen krijgen. Er wordt nu geregeld hoe bedrijven de persoonlijke gegevens die zij verzamelen moeten verwerken en opslaan.

Belangrijke wijzigingen die in mei 2018 van kracht worden

 • Datalek melding en beveiliging. Onder de GDPR zijn verwerkingsverantwoordelijke verplicht om bepaalde datalekken te melden aan de nationale privacytoezichthouders. Onder bepaalde omstandigheden moeten deze inbreuken ook aan de betrokkenen worden meegedeeld. Bovenop de vereiste rapportering worden aanvullende beveiligingsvereisten aan organisaties gesteld.
 • Uitgebreide rechten voor individuen. Met de GDPR verleent de Europese Unie de burgers twee nieuwe rechten: het recht om te worden vergeten en het recht om een kopie te ontvangen van de verwerker van alle persoonsgegevens die in hun bezit zijn.
 • Nalevingsverplichtingen. Organisaties moeten beleidsregels en beveiligingsprotocollen implementeren, gedetailleerde gegevens bijhouden over gegevensactiviteiten, privacybeoordelingen uitvoeren en schriftelijke overeenkomsten sluiten met leveranciers.

GDPR: VEELGESTELDE VRAGEN

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Volgens GDPR zijn persoonsgegevens alle informatie die verband houden met een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon. Naar deze persoon wordt verwezen als de “gegevenspersoon”. Deze omvatten de voor de hand liggende gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook het IP-adres of gegevens die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

WAT HOUDT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN?

Verwerking betekent alles wat u met persoonsgegevens kunt doen. Dit omvat bekijken, opslaan, wijzigen, overdragen en zelfs wissen van persoonsgegevens. Het “verwerken” moet in deze context heel ruim geïnterpreteerd worden als “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN CONTROLEUR EN EEN VERWERKER VAN PERSOONSGEGEVENS?

De controleur is de persoon die het doel en de verwerkingsmiddelen van persoonsgegevens bepaalt. De verwerker is een persoon die persoonsgegevens namens de controleur en in overeenstemming met de instructies en reikwijdte die de controleur en verwerker gezamenlijk zijn overeengekomen, verwerkt.

WAT ZEGT DE GDPR OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

 1. De GDPR schrijft voor dat bij de verwerking van persoonsgegevens rekening dient te worden gehouden met de volgende principes:
 2. Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die eerlijk en transparant is tegenover de gegevenspersoon;
 3. Persoonsgegevens mogen worden verzameld voor doeleinden die aan de gegevenspersoon zijn meegedeeld en waarmee u een rechtmatige bedoeling hebt;
 4. Persoonsgegevens moeten accuraat zijn en bijgewerkt blijven; inaccurate gegevens moeten zonder uitstel worden gecorrigeerd of gewist;
 5. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is;
 6. Er moet op een veilige manier met persoonsgegevens worden omgegaan.

WELKE SPECIFIEKE RECHTEN HEBBEN PERSONEN IN VERBAND MET DE PERSOONSGEGEVENS DIE VOLGENS DE GDPR ZIJN VERWERKT?

Een persoon heeft de volgende rechten (elk hiervan wordt later in dit document uitgelegd):

 • Recht van informatie en toegang
 • Recht op rectificatie
 • Recht van overdraagbaarheid
 • Recht om bezwaar te maken
 • Recht op uitwissen
 • Recht op restrictie van de verwerking

De controleur van de persoonsgegevens is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze verzoeken.

WAT BETEKENT HET RECHT OP INFORMATIE EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS?

Op verzoek moet de persoon worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die verwerkt worden. Er moet kosteloos een kopie worden verstrekt van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Bovendien moet de volgende informatie worden verstrekt:

 • De doeleinden van de verwerking
 • De categorieën verwerkte gegevens
 • De ontvangers of categorieën ontvangers
 • De voorziene bewaarperiode of, als dat niet mogelijk is, de criteria die gebruikt worden om deze periode te bepalen
 • De rechten van de persoon in verband met zijn persoonsgegevens

WAT BETEKENT HET RECHT OP RECTIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS?

Iemand kan verlangen onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren.

WAT BETEKENT HET RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS?

Iemand kan verlangen dat de persoonsgegevens op gestructureerde, algemeen gebruikte en door machines leesbare wijze worden verstrekt, zodat ze zonder onnodige problemen aan een andere gegevenscontroleur kunnen worden doorgegeven.

WAT BETEKENT HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Iemand heeft niet het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens in het al algemeen, maar kan bezwaar maken tegen de volgende verwerkingsactiviteiten:

 • Verwerking voor directe marketingdoeleinden
 • Verwerking voor wetenschappelijke, historische, onderzoeks- of statistische doeleinden

WAT BETEKENT HET RECHT OM PERSOONSGEGEVENS TE LATEN WISSEN?

Dit betekent dat een persoon een controleur kan vragen persoonsgegevens te wissen als de verwerking niet voldoet aan de eisen van de GDPR. Dit kan het geval zijn in de volgende omstandigheden:

 • Als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • Wanneer iemand een eerdere toestemming intrekt en er geen rechtvaardiging is voor de verwerking.
 • Wanneer iemand bezwaar maakt tegen de basis waarop een controleur de gegevens verwerkt.
 • Wanneer de gegevens op andere wijze onwettig worden verwerkt.

WAT BETEKENT HET RECHT OP RESTRICTIE VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Dit recht geeft iemand een alternatief voor het recht op het laten wissen en maakt het iemand mogelijk te eisen dat gegevens beschermd worden tegen verdere verwerking wanneer de verwerking wordt aangevochten. Een dergelijke wraking kan zich voordoen als de persoon de nauwkeurigheid van de gegevens betwist of bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking. Een restrictie betekent dat de controleur de gegevens alleen mag opslaan en niet verder mag verwerken behalve als de persoon toestemming geeft, of de verwerking vanwege wettelijke eisen noodzakelijk is.

HOE BESCHERMT PRAKTIJK CONNECTUS DE PERSOONSGEGEVENS DIE HET VERWERKT?

Praktijk ConnectUs heeft zowel technische als organisationele maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle gegevens die we verwerken adequaat worden beschermd.

WAT IS EEN INBREUK OP GEGEVENS?

Elk incident waarbij sprake is van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onbedoelde of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens.

WAT DOET PRAKTIJK CONNECTUS IN HET GEVAL ER SPRAKE IS VAN EEN INBREUK OP GEGEVENS?

Praktijk ConnectUs heeft een intern beleid bij inbreuk op gegevens geïmplementeerd waarmee het in geval van een inbreuk op gegevens adequaat kan reageren. De acties van Praktijk ConnectUs zijn in het kort als volgt:

 1. Identificeert de bron van de inbreuk op gegevens;
 2. Perkt de inbreuk in en neemt alle noodzakelijke maatregelen om gegevens te beschermen;
 3. Stelt de betreffende gegevenscontroleur zonder onnodig uitstel op de hoogte nadat men zich bewust is geworden van de inbreuk op gegevens;
 4. Maakt een inschatting van tot in welke mate er maatregelen moeten worden genomen om een soortgelijke inbreuk op de gegevens in de toekomst te voorkomen.

Het is de plicht van de controleur zonder onnodig uitstel en wanneer dat mogelijk is, de toezichthoudende autoriteiten binnen 72 uur nadat hij zich bewust is geworden van de inbreuk, hiervan op de hoogte te brengen. Een melding is niet nodig als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk leidt tot een risico voor de rechten en vrijheid van natuurlijke personen.

Het is ook de plicht van de controleur om de personen die getroffen worden door de inbreuk op de gegevens hiervan op de hoogte te stellen. De kennisgeving is niet nodig als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk leidt tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de personen of als er een passende technische en organisationele bescherming was geïmplementeerd op het tijdstip van het incident.

WAT IS EEN GEGEVENSVERWERKINGSOVEREENKOMST?

Een gegevensverwerkingsovereenkomst stelt de relatie tussen de controleur en de verwerker op. Ze beschrijft welke persoonsgegevens de verwerker namens de controleur mag verwerken en voor welke doeleinden deze dat zal doen. Ze beschrijft ook de technische en organisationele maatregelen die de verwerker heeft genomen om zeker te stellen dat de verwerkingsactiviteiten voldoen aan de eisen van de GDPR en dat de rechten van de personen adequaat worden beschermd.

HOE LANG KUNNEN PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD?

De GDPR vermeldt geen specifieke termijn met betrekking tot het houden van persoonsgegevens, maar geeft aan dat persoonsgegevens niet langer hoeven te worden bewaard dan noodzakelijk is in verband met het doel waarvoor dergelijke gegevens worden verwerkt. Er is ook een uitzondering, bepaalde personeelsgegevens worden dan langer bewaard als dit vereist wordt door de wet.

WANNEER IS EEN COOKIE-BALK IN OVEREENSTEMMING MET DE GDPR?

De GDPR gaat niet specifiek in op mogelijke eisen voor cookie-balken. Volgens de GDPR moeten handelaren echter een reden hebben voor de verwerking van gegevens. Als de gebruikte cookies de verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of bezoekers van een handelaar inhouden, moet u ervoor zorgen dat u een geldige reden hebt om dit te doen. De uitdrukkelijke toestemming van de klant/bezoeker van een handelaar die verkregen kan worden door het gebruik van cookies actief te accepteren, kan als een geldige reden worden gezien.

WAT MET IN HET VERLEDEN VERZAMELDE GEGEVENS?

Voldoet de reeds verkregen toestemming al aan de nieuwe standaarden van de GDPR? Dan kan u deze persoonsgegevens blijven gebruiken. Hebt u toestemming verkregen via een vooraf aangevinkte box? Dan zal de toestemming opnieuw verkregen moeten worden, bijvoorbeeld middels een reactiveringscampagne per e-mail. Naast het verkrijgen van de rechtmatige toestemming is ook de registratie ervan essentieel. Het verkrijgen van deze toestemming moet immers controleerbaar zijn. U moet dus te allen tijde kunnen bewijzen dat u, voor elk persoonlijk gegeven dat u verwerkt, op een correcte manier toestemming hebt gekregen om het te verzamelen.

PRIVACY STATEMENT VAN PRAKTIJK CONNECTUS

WIE ZIJN WIJ?

Deze website is eigendom van Praktijk ConnectUs. 

CONTACTGEGEVENS

 • Praktijk ConnectUs
 • Plaats: Sint-Truidersteenweg 37, 3700 Tongeren
 • Tel: +32 (0)473 44 25 58
 • E-mail: info@praktijkconnectus.be
 • Ondernemingsnummer: 0628901379

TOEPASSING VAN HET PRIVACYREGLEMENT

 1. Dit Privacyreglement beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u deze Website gebruikt, verzamelen, gebruiken en anderszins behandelen. Ook licht het Privacyreglement toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen.

”Persoonsgegevens” is informatie over u, die op zichzelf staand kan worden gebruikt, of in combinatie met andere informatie, om u te identificeren.

Ons Privacyreglement moet worden gelezen in samenhang met enige andere wettelijke kennisgevingen of voorwaarden beschikbaar op andere pagina’s op onze Website.

HOE, WANNEER EN WAAROM VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

WETTELIJKE GRONDEN VOOR HET VERZAMELEN EN HET GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en anderszins behandelen op de Website indien:

Dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de Website, in het bijzonder:

 • Reageren op uw vragen
 • Direct marketing
 • Het leveren van diensten en/of informatie aan u
 • Het organiseren en onderhouden van onze website
 • Het verlenen van technische ondersteuning aan u
 • Het voorkomen en opsporen van fraude en andere strafbare feiten
 • Het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging

zolang, in elk geval, deze belangen in lijn zijn met het toepasselijke recht en uw wettelijke rechten en vrijheden:

 • U hiermee heeft ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; en/of
 • Dit noodzakelijk is voor de wettelijke verplichtingen die voor ons gelden.

HOE WIJ DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN DIE DOOR U ZIJN VERSTREKT

 • Contact formulieren – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig formulieren op onze Website invult. Dit kan bijvoorbeeld omvatten: uw naam, functie, bedrijf, contactgegevens (zoals zakelijke e-mailadres, telefoonnummer en zakelijk adres) en uw persoonlijke voorkeuren, keuzes en verzoeken en behoeften die specifiek zijn voor bepaalde verzoeken of diensten. Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om te reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.
 • Marketing – indien u ons heeft voorzien van uw contactgegevens, kunnen wij contact met u opnemen via de telefoon of per post voor marketingdoeleinden met betrekking tot onze diensten en onze Website, tenzij u ons laat weten dat u deze vorm van marketing niet wilt ontvangen. Wij zullen enkel contact met u opnemen voor deze marketing doeleinden langs elektronische weg (e-mail of SMS) indien u hiermee heeft ingestemd. Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is optioneel en indien u niet instemt, zal uw bezoek aan en het gebruik van de Website niet worden beïnvloed.

Marketing Opt-Out – u hebt het recht om u op elk moment en kosteloos af te melden van het ontvangen van marketingcommunicatie door gebruik te maken van info@praktijkconnectus.be verstrekt in dit Privacyreglement of door gebruik te maken van de ‘afmelden’ (‘unsubscribe’) optie opgenomen in elke marketing e-mail of andere marketing materiaal van ons ontvangen.

Wij kunnen ook gebruik maken van persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt:

 • Indien wettelijk toegestaan voor specifieke doeleinden, duidelijk gemaakt tijdens het verzamelen op bepaalde pagina’s van onze Website; en/of
 • Indien wij andere wettelijke gronden hebben voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals nader toegelicht hierboven.

Als u ervoor kiest de persoonsgegevens, door ons gevraagd, niet te verstrekken, zijn wij mogelijkerwijs niet in staat om u te voorzien van de informatie en/of diensten die u hebt aangevraagd of anderszins voldoen aan de doelstelling(en) waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gevraagd. Afgezien van het voormelde, zal uw bezoek aan de Website niet worden beïnvloed.

COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De meeste internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

INFORMATIE UIT ANDERE BRONNEN

Indien toegestaan onder de toepasselijke lokale wetten, kunnen wij informatie, die u aan ons heeft verstrekt, bundelen met andere informatie, die wij al hebben verzameld van u en die wij hebben verzameld voor een verenigbaar doel.

HOE EN WANNEER DELEN WIJ INFORMATIE MET DERDEN?

GOOGLE ANALYTICS

Deze Website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (”Google”). Google Analytics werkt met behulp van cookies.

Google Analytics-cookies verzamelen uw IP-adres, maar aangezien IP-anonimisering wordt gebruikt op deze Website, zal uw IP-adres zo snel als technisch mogelijk is en voordat het wordt opgeslagen of anderszins gebruikt in combinatie met Google Analytics worden ingekort (en dus geanonimiseerd).

Het anonimiseringsproces vindt plaats binnen de Europese Unie of de EER(Europese Economische Ruimte), behalve in uitzonderlijke gevallen, wanneer uw volledige IP-adres kan worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden verkort.

Wij gebruiken de door Google Analytics cookies verzamelde informatie om te weten te komen hoe bezoekers onze Website gebruiken.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in verband met Google Analytics zal niet worden gecombineerd door Google, met andere gegevens.

U kunt voorkomen dat Google Analytics-cookies worden opgeslagen door het dienovereenkomstig instellen van uw browser software. Houd er echter rekening mee dat u dan wellicht niet in staat bent om volledig gebruik te maken van alle functies van de Website.

U kunt u ook afmelden (opt-out) voor Google Analytics door het downloaden en installeren van de browser plug-in, beschikbaar op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

VEILIGHEID, VERROUWELIJKHEID EN RECHTEN

VEILIGHEID

Onze Website wordt gehost op servers in de EER. Wij maken gebruik van passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en bewaken tegen toegang door onbevoegden. Informatieopslag is op beveiligde computers in een afgesloten en gecertificeerd informatiecentrum en informatie wordt waar mogelijk versleuteld. Wij ondergaan periodieke evaluaties van ons beveiligingsbeleid en procedures om te garanderen dat onze systemen veilig en beschermd zijn. Echter, aangezien de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig is, kunnen wij niet de veiligheid van uw gegevens garanderen die zijn overgedragen naar onze Website.

VERTROUWELIJKHEID

Wij erkennen dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen voor derden, behalve dat wij uw gegevens zouden kunnen delen met onze dienstverleners voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacyreglement. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met ons Privacyreglement en alle toepasselijke wetten.

UW RECHTEN

Indien u wenst om:

 • Toegang te verkrijgen tot, het bevestigen, corrigeren, bijwerken, aanvullen, anonimiseren, blokkeren, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Indien u vragen heeft omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens; of
 • Indien u uw persoonsgegevens wilt overdragen van ons naar een andere persoon of bedrijf,

neemt u dan contact met ons op.

Wij zullen u voorzien met alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u recht heeft op grond van de toepasselijke wetgeving.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de instantie die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in het land waar u zich bevindt. Contactgegevens zijn meestal online beschikbaar, of als alternatief kunt u ons voor hulp vragen.

CONTACT

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement, of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen zoals vermeld in dit Privacyreglement, kunt u contact met ons opnemen, via: info@praktijkconnectus.be

VERANDERINGEN IN DIT PRIVACYREGLEMENT

Wij kunnen ons Privacyreglement van tijd tot tijd veranderen. Indien wij ons Privacyreglement veranderen, zullen wij het bijgewerkte reglement op onze Website publiceren. Controleer regelmatig dit Privacyreglement. Wijzigingen worden van kracht zodra wij het bijgewerkte Privacyreglement hebben gepubliceerd, maar indien wij reeds gegevens van u hebben verzameld en/of indien wettelijk verplicht om dit te doen, kunnen wij extra maatregelen nemen om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons Privacyreglement en wij kunnen u verzoeken om akkoord te gaan met deze wijzigingen.