Praktijk ConnectUs is een jonge multidisciplinaire gezondheidspraktijk voor gezinnen in het hartje van Tongeren. Praktijk ConnectUs is daarnaast ook holistisch, systemisch georiënteerd en gericht op verbinding tussen de professionals, de jongere en diens contexten. De praktijk is ingebed binnen de Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg en netwerk Ligant. De praktijk biedt zowel multidisciplinaire begeleiding als psychotherapie voor jongeren en jongvolwassenen van  12 tot 23 jaar en hun context.

Praktijk ConnectUs is een jonge multidisciplinaire gezondheidspraktijk voor gezinnen in het hartje van Tongeren. Praktijk ConnectUs is daarnaast ook holistisch, systemisch georiënteerd en gericht op verbinding tussen de professionals, de jongere en diens contexten. De praktijk is ingebed binnen de Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg en netwerk Ligant. De praktijk biedt zowel multidisciplinaire begeleiding als psychotherapie voor jongeren en jongvolwassenen van  12 tot 25 jaar en hun context.

Missie en Visie

Praktijk ConnectUs werd opgestart met de missie om kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid deskundige hulp aan te bieden op het moment dat zij dit het hardst nodig hebben. Dit kan zowel binnen de praktijk als via een ondersteuningstraject in samenwerking met onze netwerkpartners.

De expertise van onze praktijk ligt in het holistisch en systemisch begeleiden van heel de context via matched care. Dit wil zeggen dat we de hulpnood van de gezinnen trachten te kaderen als een gezinsdynamisch gegeven waarbij we in gesprek gaan met heel het gezin en al degenen willen ontmoeten die zich over iets of iemand zorgen maken. 

Binnen de holistische begeleiding van gezinnen bieden we zowel preventie, begeleide zelfzorg als eerstelijns zorg aan bij milde tot matig ernstige psychische klachten. Dit kan zowel bij de psycholoog, de diëtiste als onze kinesist. We bieden hierin zowel individuele trajecten, groepstrajecten als gezinstrajecten aan. Daarnaast bieden we ook gespecialiseerde psychologische zorg aan voor gezinnen met jongeren met ernstigere klachten zoals behandeling van onderliggende stoornissen met of zonder risicovol copinggedrag (eetstoornissen, zelfverwonding en suïcidaliteit). Ook hier kunnen we zowel individueel met de jongere, met heel de context aan de slag gaan of een groepsaanbod aanbieden. Deze specifieke psychologische zorg krijgt steeds vorm in nauwe samenwerking met ons multidisciplinair team

Binnen de praktijk kunnen we via screening, gericht psychodiagnostisch onderzoek een functiebilan opmaken zodat we de zorg kunnen afstemmen op wat het gezin nodig heeft.

"Dé gezinspraktijk van Tongeren - De praktijk voor en met gezinnen"

CliËntenervaring

CLIËNTENERVARING

We laten onze cliënten aan het woord. 

Ik leerde Ellen kennen in haar vorige job van het VCLB waar ze mijn dochter begeleidde in een zeer moeilijke periode. Deze begeleiding was zo hartverwarmend, ondersteunend , professioneel , niets was haar teveel. Een vrouw met een groot hart voor haar werk en patiënten. Fantastisch initiatief om deze praktijk te starten. Indra en ikzelf wensen je dan ook alle succes van de wereld. Zeker een aanrader voor jongeren die in de knoop liggen met zichzelf , eender wat de oorzaak ook is. 🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏❤️
Petra Gielen
ouder
Hallo ik ben Anna en ben 11 jaar Ik ben een paar maanden naar Ellen geweest. Ik heb samen met haar en mijn mama de oefeningen van EUREKA gedaan. En als we klaar waren gingen we een spelletje spelen. Ik had er ook altijd zin in om naar haar te gaan. Het was altijd leuk bij haar. Je mocht daar dan ook alles zeggen wat jij wou zeggen. Als je iets niet wou zeggen was dat ook niet erg. Ik vond het in het begin een beetje spannend. Je leert er ook heel veel bij.
Anna
11 Jaar

Doelgroep

Praktijk ConnectUs helpt gezinnen die zich zorgen maken over iets of iemand binnen hun gezin. Dit kan gaan om lichte tot matig ernstige klachten op vlak van fysieke gezondheid, psychisch welbevinden, voedingsgewoontes, beweging en verstoorde interactieproblemen maar ook om ernstigere psychische stoornissen met nood aan een specifieke en holistische aanpak.

Gezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen en andere gezinsvormen (pleeggezinnen, adoptiegezinnen, …) die zich zorgen maken over het gedrag van hun opgroeiende zoon of dochter en hierin op zoek zijn naar een gezinsgerichte aanpak kunnen in onze praktijk terecht zowel voor (begeleide) zelfzorg, eerstelijns hulp als voor specifieke psychologische zorg.

De expertise van onze praktijk ligt in het systemisch behandelen van eetstoornissen en zelfverwonding. Naast deze problematieken behandelen we natuurlijk ook andere moeilijkheden binnen het gezin.

Gezinnen en jongeren kunnen aangemeld worden op eigen initiatief of via een verwijzer.

Connect Us

We kiezen er bewust voor om verschillende disciplines met elkaar in 1 praktijk te verbinden (CONNECT US)  zodat de zorg voor gezinnen gecentraliseerd kan worden. Hiermee streven we naar een goede afstemming tussen de verschillende hulpverleners en het werken aan een gezamenlijk gedragen behandelplan. We overleggen regelmatig en bekijken een gezin elk vanuit onze eigen expertise om zo een deskundige bijdrage te leveren aan de behandeling van onze gezinnen.

Praktijk ConnectUs helpt de jongere door hem samen met zijn gezin te leren kennen, hun problemen in kaart te brengen en hun hulpvragen te beluisteren. We starten met een gezinsgesprek om elkaar te ontmoeten en samen en in verbinding met elkaar (CONNECT US) de zorgen te verkennen.

We hebben aandacht voor zowel de bestaande krachten binnen het gezin als binnen het eigen netwerk. Elk gezin wordt omringd door familie, vrienden, buren, leerkrachten op school, trainers en vertrouwenspersonen binnen de vrijetijdsbesteding. Samen met het gezin brengen we de verbindingen van het gezin met zijn omgeving in kaart en kijken we welke hulpbronnen hierin reeds aanwezig zijn (CONNECT US).

De zorg voor het gezin kan plaatsvinden binnen de praktijk zelf of via een samenwerkingsverband met onze netwerkpartners (CONNECT US) . We werken zowel samen met onze doorverwijzers, onze eerstelijnsnetwerken, het netwerk LIGANT (het Limburgs netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren) als met andere partners om het best passend traject aan te bieden (matched care).

We kiezen er ook bewust voor om samen te werken (CONNECT US) met andere gezondheidszorgverstrekkers (huisarts,  kinderarts, kinderpsychiater, neuroloog, …)  zodat de zorg voor het gezin geoptimaliseerd kan worden. Hiermee streven we naar een goede afstemming tussen de verschillende hulpverleners en het werken aan een gezamenlijk gedragen behandelplan. Mits jullie instemming overleggen we regelmatig met andere betrokken hulpverleners en bekijken we jullie bezorgdheden vanuit onze eigen expertise om zo een deskundige bijdrage te leveren aan de behandeling van de jongere en diens context.

Jongeren zitten in een levensfase waarin ze verschillende ontwikkelingstaken te vervullen hebben.  Dit kan vlot gaan maar de meeste adolescenten ervaren deze levensfase toch als een hele uitdaging. We willen hen hierbij helpen door samen met leeftijdsgenoten (CONNECT US) hierover na te denken, support te ervaren, binnen een veilige groep te leren zichzelf kwetsbaar op te stellen zodat ze vanuit deze veilige haven durven het leven aan te gaan en hun ontwikkelingstaken durven op te nemen. 

Systeemgeoriënteerd

Praktijk Connect Us werkt volgens een systeemgeoriënteerde aanpak. Dit wil zeggen dat we de jongere zien als onderdeel van een systeem. In de meeste gevallen is dit systeem het gezin of de context waarin de jongere verblijft. De expertise van onze praktijk ligt in het holistisch en systemisch begeleiden van heel de context. We zullen dan ook de jongere behandelen samen met of in nauwe samenwerking met dit systeem. Naast de zorg voor de jongere (individueel of in groep) staat het ondersteunen en begeleiden van de context met aandacht voor diverse gezinssystemen en onderliggende gezinsdynamieken in de behandeling centraal. Zo bieden we naast individuele hulp voor de jongeren ook psycho-educatie, ouderbegeleiding, oudertraining, gezinsgesprekken, thuisbegeleiding en gezinstherapie aan.

Naast het gezin maakt de jongere ook deel uit van een ruimere context zoals de familie, de school, de vrijetijdscontext,… Binnen de behandeling zullen we ook deze contexten mee betrekken (CONNECT US).

PC_SYSTEEMGEOR

Multidisciplinair

Binnen onze praktijk werken zowel psychologen, kinesisten en diëtisten. We zijn nog steeds op zoek naar een jeugdarts met affiniteit voor jongeren en gezinnen. Verder wordt ons team ook versterkt door een psychologisch consulent die de psychodiagnostische trajecten voor haar rekening neemt.

Samenwerkingsverbanden

Praktijk ConnectUs heeft een samenwerkingsverband zowel met Huize St. Augustinus als met ARKTOS in functie van de VZW You RESORth. Deze VZW biedt kortdurend crisisverblijf aan voor jongeren in nood alsook een atelierwerking voor jongeren in functie van NAFT- en transitietrajecten. Meer info volgt binnenkort.

Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

Benieuwd wat we allemaal doen?